Promocje, inspiracje

Wszystkie użyte na niniejszej Stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe
należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin serwisu internetowego BardzoLubie.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.bardzolubie.pl, zwanego dalej „Serwisem” oraz prawa i obowiązki Usługodawcy, będącego operatorem Serwisu oraz Usługobiorców będących użytkownikami Serwisu.
 2. Usługobiorcą jest każda osoba korzystająca z zasobów dostępnych w Serwisie.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

§ 2 - ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie określonych poniżej zasad.
 2. Celem Serwisu jest informowanie o aktualnych i nadchodzących promocjach organizowanych na terenie Polski. Zawartość Serwisu jest ogólnie dostępna, nie wymaga logowania, zakładania konta, rejestracji, podawania danych osobowych dla celów rejestracji i korzystania z zasobów strony. Serwis nie zbiera, nie przetwarza, nie posiada, nie gromadzi, i nie sprzedaje żadnych danych osobowych.
 3. Zamieszczone na stronie informacje i odnośniki do stron internetowych Podmiotów prowadzących promocje mają na celu wyłącznie informowanie o tych podmiotach, stronach internetowych prowadzonych przez te podmioty oraz akcjach organizowanych przez te podmioty. Prezentowane na stronie materiały pochodzą z ogólnodostępnych źródeł nie oznaczonych i ograniczonych znakiem praw autorskich, bezpłatnie udostępnianych i kolportowanych.
 4. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny.

§ 3 - ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca nie zbiera, nie przetwarza, nie posiada, nie gromadzi, i nie sprzedaje żadnych danych osobowych, bowiem zawartość Serwisu jest ogólnie dostępna, nie wymaga logowania, zakładania konta, rejestracji, podawania danych osobowych dla celów rejestracji i korzystania z zasobów strony.

§ 4 - TECHNICZNE UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik musi dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript, dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu, jak z każdej innej strony internetowej, należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny. Dane te wykorzystywane będą jedynie w celach statystycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy (cookies) to prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu i prezentowanie treści dopasowanych do preferencji Użytkownika.
 5. W Serwisie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności), skrypty reklam Google AdSense, skrypt TradeDoubler, skrypty przycisków serwisu społecznościowego Facebook, które również mogą zapisywać ciasteczka.

§ 5 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu, Usługobiorca może składać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony za pomocą e-maila lub na żądanie Usługobiorcy pisemnie na adres podany w reklamacji.

§ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje przedstawiane w Serwisie były aktualne i wiarygodne, jednak zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów, a Usługobiorca, godząc się z tym faktem, nie będzie rościł sobie z tytułu ewentualnych błędów żadnych praw.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, jakie zostały podjęte na podstawie treści zawartych w Serwisie.